Kerkenvisie

Kerkenvisie

Veel kerkgebouwen staan leeg of komen tussen nu en 10 jaar leeg te staan. Ruwe schattingen laten zien dat het in totaal over meer dan 5000 kerkgebouwen gaat. Waar onze grootouders nog bijna allemaal naar de kerk gingen doen onze kinderen dat (straks) bijna niet meer. Niet alleen het instituut staat onder druk, maar ook een rijke historie van ruim 2000 jaar.

Kerkgebouwen zijn de ziel van onze geschiedenis, dragers van identiteit en iconen in het Hollands landschap. Mede door het ministerie van OC&W komt er steeds meer aandacht voor deze problematiek. De actie ligt op het gemeentelijk niveau en daarvoor is geld ter beschikking gesteld.

 

Vooruit zien?

Gemeenten kunnen voor het opstellen van een kerkenvisie financiële ondersteuning aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. COUP kan daarbij helpen. Een COUP Kerkenvisie geeft richting aan een koers voor het behoud en/of het (nieuwe) gebruik van religieus erfgoed. Er is een stappenplan dat werkt en tegelijkertijd ruimte laat voor maatwerk. COUP heeft ruimte ervaring met complexe erfgoedopgaven en wij beschikken over een multidisciplinair team. We zijn in staat om draagvlak te organiseren en op basis van samenspraak te komen tot tastbaar resultaat. Een kerkenvisie die gemaakt is zonder de eigenaren, de gebruikers en de omwonenden zal weinig toegevoegde waarde hebben.

We onderscheiden vier categorieën:

  1. De kerken die toekomst hebben als kerk of al zijn herbestemd
  2. De kerken in transitie/herbestemming
  3. De kerken waarover nog geen beslissing kan worden genomen
  4. De kerken die gesloopt kunnen worden

Voor categorie 3 is dankzij de kerkenvisie een gesprektafel gevonden die op een geschikt moment weer dienst kan doen. Betrokkenen hebben elkaar (en elkaars belang) immers leren kennen.

Wij denken dat een kerkenvisie meer is dan een antwoord op vragen rondom de toekomst van alle kerkgebouwen in een gemeente. Het is aanleiding voor een open gesprek. Het gaat niet alleen over behoud van gebouwd erfgoed, maar ook over sociale cohesie, integratie en stads- of dorpsontwikkeling. Dit vraagt om een integrale aanpak. Een kerkenvisie wordt gemaakt in een beperkte periode, maar het is een document dat de basis vormt voor toekomstige ontwikkelingen over een langere periode.

 

Samenwerking en kennis van zaken

COUP snapt dat de jarenlange historie van (het gebruik van) kerkgebouwen een effect heeft op de toekomstige ontwikkelingen en dat de cultuurhistorische waarde van het gebouw slechts één van de aandachtspunten is. Kerken zijn ontmoetingsplaatsen, dragers van (cultuur)historie en architectonische en bouwkundige hoogstandjes. Ze markeren ons verleden en hopelijk ook onze toekomst.

We onderscheiden vier categorieën:

  1. De kerken die toekomst hebben als kerk of al zijn herbestemd
  2. De kerken in transitie/herbestemming
  3. De kerken waarover nog geen beslissing kan worden genomen
  4. De kerken die gesloopt kunnen worden

Voor categorie 3 is dankzij de kerkenvisie een gesprektafel gevonden die op een geschikt moment weer dienst kan doen. Betrokkenen hebben elkaar (en elkaars belang) immers leren kennen.

Wij denken dat een kerkenvisie meer is dan een antwoord op vragen rondom de toekomst van alle kerkgebouwen in een gemeente. Het is aanleiding voor een open gesprek. Het gaat niet alleen over behoud van gebouwd erfgoed, maar ook over sociale cohesie, integratie en stads- of dorpsontwikkeling. Dit vraagt om een integrale aanpak. Een kerkenvisie wordt gemaakt in een beperkte periode, maar het is een document dat de basis vormt voor toekomstige ontwikkelingen over een langere periode.

 

Samenwerking en kennis van zaken

COUP snapt dat de jarenlange historie van (het gebruik van) kerkgebouwen een effect heeft op de toekomstige ontwikkelingen en dat de cultuurhistorische waarde van het gebouw slechts één van de aandachtspunten is. Kerken zijn ontmoetingsplaatsen, dragers van (cultuur)historie en architectonische en bouwkundige hoogstandjes. Ze markeren ons verleden en hopelijk ook onze toekomst.

Wij schrijven niet zelfstandig vanachter een bureau aan een kerkenvisie, maar we gaan in gesprek met alle betrokkenen en zoeken naar gezamenlijke doelstellingen. Dit is de essentie van een  kerkenvisie. Wat verwachten de eigenaren, de gebruikers, de omwonenden en de gemeente als resultaat van de kerkenvisie en hoe gaan we dat gezamenlijk bereiken? Vanuit een multidisciplinair team brengt COUP kennis van bouwhistorie, erfgoed, planologie, verduurzaming en gebiedsontwikkeling. Bovenal zijn wij in staat – samen met anderen – een gedachtesprong te maken en daarmee niet voor de hand liggende oplossingen aan het licht te brengen.

 

Resultaten en continuïteit

Uiteindelijk leveren we een inventarisatie op gemeenteniveau en per gebouw een kerkenpaspoort op. Hierin komen alle disciplines samen en worden – waar nodig – denkrichtingen voor de toekomst opgenomen. Niet als een beperking, maar als een kans.

Een kerkenvisie is meer dan een stapel kerkenpaspoorten. De visie biedt overzicht en brengt in kaart hoe het staat met de kerkgebouwen, toont kansen op het gebied van RO, toerisme en andere beleidsvelden. Het is bovenal een middel om blijvend met elkaar in contact te staan. Het resultaat is dat proactief krachten worden gebundeld en dat onze karakteristieke (monumentale) kerkgebouwen voor de toekomst op een duurzame wijze behouden kunnen worden. Een COUP kerkenvisie zet aan tot actie!

 

Contact

Voor meer informatie over kerkenvisies kunt u contact opnemen met Heleen Agterhuis: heleen@coup-group.com, tel: 06-46215160

Heleen Agterhuis